රුක් අත්තන මල මුදුනේ - නන්දා මාලිනී  | Ruk attana mala mudune - Nanda Malini - sinhala lyrics


රුක් අත්තන මල මුදුනේ
ඹමරු නටන හැන්දෑවේ
සැදෑ අදුර පියමන් කර - කවුරුද එන්නේ
පුතුනි බලන් යොමා නුවන්
කවුරුද එන්නේ...

මුතු පිණි දැල් සැලෙන ඔබේ
උදා දිමුතු හිරු එලියේ..
පුතුසවනට රහස් කියා - පියමන් කරලා
අප වෙනුවෙන් දවස ගෙවා - වෙහෙසී එන්නේ

රුක් අත්තන මල මුදුනේ...//

පතොක් වැටිය උඩින් වැදී
දිවයුරු මිය යන මොහොතේ
පුරා හදක් සේ ඈතින් කවුරුද එන්නේ..
පුතුනි බලන් යොමා නුවන් කවුරුද ‍එන්නේ..

රුක් අත්තන මල මුදුනේ...//

ගායනය: විශාරද නන්දා මාලිනී
පද රචනය: මහින්ද අල්ගම
සංගීතය: නන්දා මාලිනී

Comments