ආදරේ රන් බිඟුන් - මර්වින් පෙරේරා | Adare ran bigun - Mervin Perera

ආදරේ රන් බිඟුන් නැසූ
බාදුරා මල ඔබයි ලදේ
ආදරේ රන් බිඟුන් නැසූ
කපුරු මල ‍ඔබ තමයි ලදේ...//

ගලන ගඟුලක් ලෙසින් දුටු
ඔබයි මිරිගුව මුවන් නැසූ...//
රසය ඇතිකර පනත් නැසූ
ඔබයි පැණි බිද විසක් මුසූ...

ආදරේ රන් බිඟුන්...//

රුදුරු ලෙස කැළබිලා හැමූ
සුළඟ ඔබ වෙයි පහන් නිවූ...//
ලෙවන් කීවත් ලදේ සෙනේ
‍සුපුන් සඳ ඔබ තමයි මගේ...

ආදරේ රන් බිඟුන්...//

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...