අශාවේ මල් - බණ්ඩාර අතාවුද | Ashawe mal - Bandara Athauda


අශාවේ මල් වැටෙන්නෙ මේ
නිලුපුල් දෑසින් මදෙස බැලූ
නයන කළු නුඹ මගේ කළු
නයන කළු නුඹ මගේ කළු..

රෑ නිල් අහසේ නිදන සදවතී..
රෑ නිල් අහසේ නිදන සදවතී..
අදින සළු.. මිදුලෙ එලූ..
අදින සළු.. මිදුලෙ එලූ..

සුන්දර නින්දේ මා සිහිවෙනවද
කියනු කළු මට කියනු කළු..

අශාවේ මල්...//

පායන සඳ සේ රුසිරු හසරැලි
පායන සඳ සේ රුසිරු හසරැලි
දෙතොල වෙළු.. නයන කළු..
දෙතොල වෙළු.. නයන කළු..

සුන්දර මොහොතේ මා සිහිවෙනවද
කියනු කළු මට කියනු කළු..

ආශාවේ මල්...//


ගායනය - බණ්ඩාර අතාවුද

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...